Gülhane Afazi Testi – 2

GÜLHANE AFAZİ TESTİ – 2 (GAT-2)’NİN STANDARDİZASYON ve GEÇERLİK- GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / STANDARDIZATION, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF GULHANE APHASIA TEST-2 (GAT-2)

İ.Kemal Colay, İlknur Maviş, Seyhun Topbaş

Özet

Bilimsel zemin: Nörolojik dil ve konuşma bozuklukları içerisinde ele alınan afazi, sağ beyin sendromu, apraksi ve dizartri iletişim sorunları yaratır1. Türkiye’ de nörolojik kökenli dil-konuşma bozuklukları (afazi, apraksi, dizartri) belirtisi gösteren beyin hasarlı bireyler için yatak başında uygulanabilecek standart tarama testi geliştirilmemiştir.

Gülhane Afazi Testi – 2 (GAT-2), afazinin varlığını ortaya çıkarma ve afaziye eşlik edebilecek konuşma bozuklukları (apraksi, dizartri) hakkında klinisyene ip ucu verme amacıyla Tanrıdağ, Topbaş ve Maviş tarafından hazırlanmıştır.

Amaçlar: Çalışmanın amacı, Tanrıdağ ve diğerleri tarafından yeniden yapılandırılan Gülhane Afazi Testi, yeni adıyla Gülhane Afazi Testi-2 (GAT-2)’nin standardizasyon ve geçerlik-güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Pilot çalışma için 10 kişilik bir grup değerlendirilmiştir. Esas çalışmada 134 sağlıklı, 30 sol beyin hasarlı afazili, 11 sağ beyin hasarlı yetişkin birey GAT-2 ile değerlendirildi ve gruplar arasındaki puan farkları bireylerin yaş, eğitim, cinsiyet, inme sonrası geçen süre parametreleri açısından incelendi. Sağlıklı bireylerin GAT-2 puanları ile testin kesme puanları belirlendi. Sağlıklı bireylerlerden oluşan 32 kişilik grup ile test-tekrar test ve gözlemciler arası güvenirlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bulgular: Sağlıklı bireylerin GAT-2 puanlarının afazili bireylerin puanları ile önemli düzeyde farklılaşmaktayken(p<0.001), sağ beyin hasarlı bireylerin puanlarıyla önemli düzeyde farklılaşmadığı(p>0.05) görülmüştür. Sağlıklı bireylerin kesme değerlerini eğitim süresi etkilemektedir. GAT-2’nin test tekrar test güvenirliği (r=0.81 p<0.001), gözlemciler arası güvenirlik katsayısı (r= 0.88, p<0.001) bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı Cronbach α= 0.91 olarak bulunmuştur.Sonuç: GAT-2 standardize, geçerli ve yüksek düzeyde güvenilir bir afazi testidir.Anahtar Kelimeler: GAT-2, Türkçe afazi testi, standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik.AbstractScientific background: There hasn’t been any standardized, reliable and valid aphasia screening test in Turkish Language in wide clincal usage.Gülhane Aphasia Test-2 (GAT-2) has been developed to show the presence of aphasia and to give the clinician implications for the accompanying speech disorders such as apraxia and dysartria. Standardization, validation and reliability study of GAT-2 haven’t been made.Aim: The aim of this study was to make standardization, validitiy and reliability study of GAT-2.Materials and Methods: For the pilot study 10 individuals were testted.134 healthy individual was included to the standardization study and 30 aphasic and 11 right brain injured individual was included to the validation study. The inter group GAT-2 score differentiations and the effects of age, years of education, stroke time post on-set and sex variances were observed. GAT-2 cut-off scores were calculated from the scores of healthy individuals. GAT-2 test-retest reliability and inter-observer reliability were calculated from the 32 healthy individuals.Results: Healthy individuals’ GAT-2 scores were significantly different from the GAT-2 scores of aphasic patients, but not from right brain injured patients’. Healthy individuals’ GAT-2 scores were not affected from the sex, age variances but from years of education so cut-off scores were calculated by this variance. GAT-2 scores of aphasic patients were not affected from the age, sex, years of education and stroke time post onset. Test-retest and inter-observer reliability and internal consistency results show that GAT-2 is highly reliable.Conclusion: GAT-2 was found to be a standardized, highly reliable and a valid aphasia test for Turkish staroke patients.Keywords: GAT-2, aphasia test in Turkish, standardizastion, reliability and validity