Afazi Terapisinin Etkinliği

Afazide spontan iyileşme ilk 2 ayda daha fazla gerçekleşir. Buna karşın 6 ay ve daha sonra da düzelmelerin olduğu görülebiliyor. Spontan iyileşmeyi etkileyen faktörlerin arasında hasarın boyutu, yeri, etyolojisi, akut dönem afazinin tipi ve şiddeti (sözel anlama,işitsel anlama), hastalığın olduğu yaş, hastanın genel sağlığı (Kertes,1977) genel olarak bakıldığında tempora – parietal bölgede olan hasarlarda iyileşme oranı düşüktür. Hemorajik stroklu hastalar başlangıç itibariyle iskemiklere oranla daha kötü bir tablo sergilemesi itibariyle daha belirgin bir düzelme gösterirler. Kural olarak genç hastaların ,ek medikal problemi olmayan vakaların prognozu daha iyidir. Spontan iyileşme sırasında afazi tablosu daha farklı düzeylere ulaşabilir.Günümüzdeki verilere göre spontan iyileşmenin yaptığı değişimle tedavinin yaptığı değişim birbirinden ayırd edilememektedir. Bir çok çalışmada spontan iyileşme sonrasına tedaviyi ertelemenin hasta gelişimi açısından anlamlı bir fark bulunamadığı belirlenmiştir.. Buna karşın bir çok klinisyen erken müdahalenin tedaviyi arttırdığını savunmaktadır.1996 yılında Holland tüm ülkedeki rehabilitasyon merkezlerinden terapi programlarını değerlendirme verilerini alarak araştırma yapmış ve arkadaşlarıyla şu sonuca varmışla; terapi alan hastalar almayanlara göre olumlu, belirgin gelişmeler gösteriyor.

  • Grup çalışmaları göstermiştir ki tedavi kazancı sol hemisfer hasarlı, tek atak lezyonlarında en yüksektir.
  • Küçük grup veya tek denekli çalışmalarda kronik afazili hastaların (spontan iyileşme sonrası) tedaviden fayda gösterdiği belirlenmiştir.
  • Hastaların düzelmesi, fayda görmesi açısından en az 5-6 ay süresince sık aralıklarla terapi alması gerekiyor.
  • Verilerde önce alıcı dilde ve daha sonra konuşma üretimi daha sonra ifade edici dil becerilerinde en çok gelişme gözlenmektedir.
  • Afazili hastanın yaşı, afazi şiddeti ve tipi terapi sonucunu ne derece etkilediği belirgin değildir.
  • Robe tedaviye ancak akut fazda başlanıldığında terapi alanla terapi almayan arasında belirgin daha doğru sonuçlar alınacağını belirtmiştir.
  • Akut ve post akut hastalar içinde en az iki saat terapi alanlar almayanlara göre çok daha fazla yarar görmektedir.
  • Çok kötü durumda olan afazili hastalar bile konuşma terapisinden fayda görmektedir.